Donation

การบริจาค E-Donation

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ผ่านสองช่องทางนี้

วิธีที่ 1

บริจาคผ่านการแสกน QR Code
พร้อมเพย์ (PromptPay)

วิธีที่ 2

บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

หลังคลิกลิงก์ กรุณากรอกเลขบริจาคดังนี้
0993000312091

Donation

แจ้งชำระเงินบริจาค และกรอกข้อมูลของท่าน

กรอกแบบฟอร์มของท่านเพื่อแจ้งชำระเงินบริจาค