ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริจะช่วยดำเนินการระดมทุนช่วยสัตว์ป่วยอนาถา มีพระประสงค์ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยยกระดับกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาเป็น มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foundation for the Heath Care of Abandoned Animals) จึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของสัตว์ที่มีปัญหา ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้บางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทรงจัดตั้ง ร้าน ดร.น้ำใจ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายใน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่พระตำหนักจักรีบงกช มีการออกร้านตามหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ เพื่อหารายได้สนับสนุน ร้าน ดร.น้ำใจ

ต่อมาทรงมีพระกรุณาโปรดให้เปลี่ยนชื่อมูลนิธิฯ เป็น มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วย และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Tippimarn for Abandoned and Sickness Animals Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhorn) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วย และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Tippimarn for Abandoned and Sickness Animals Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhorn)

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของ หรือผู้นำสัตว์มารักษาไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริง หรือบางส่วน

ส่งเสริม สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลสัตว์ไร้ที่พึ่ง

ส่งเสริม สนับสนุน กิจการต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อสาธารณประโยชน์

ส่งเสริม สนับสนุน ก่อตั้ง และลงทุนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการดำเนินการกิจการเพื่อสังคม

ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศล สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 1-4

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด