Donation

E-Donation

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ผ่านสองช่องทางนี้

วิธีที่ 1

บริจาคผ่านการแสกน QR Code
พร้อมเพย์ (PromptPay)

วิธีที่ 2
บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

หลังคลิกลิงก์ กรุณากรอกเลขบริจาคดังนี้
0993000312091

Donation

Notify Payment